Proč jen nadáváme?


Politickým zřízením jsme v ÄŒR sice stále parlamentní demokracie, ovÅ¡em co se týÄe jednání politiků, politických kauz a korupce, vypadá to tady Äím dál více jako na divokém západÄ›. V posledních 10 letech bylo rozkryto nÄ›kolik závažných korupÄních kauz v nejvyšších patrech politiky. VÅ¡ichni ze sdÄ›lovacích prostÅ™edků moc dobÅ™e ví o koho jde, a které strany v kauzách byly zapleteny. Jenže pak pÅ™ijdou volby, a lidé jako by trpÄ›li ztrátou pamÄ›ti a ty stejné strany zvolí znova. Jak je to možné?

volby výběr

BuÄ lidé nepÅ™emýšlí a nebo je jim to jedno. Dokonce se objevily i hlasy, že jsou volby zmanipulované. Jak je to doopravdy se asi nikdy nedozvíme. Poslední volby do Poslanecké snÄ›movny dopadly tragicky. Nevyhrál v podstatÄ› nikdo, spojilo se pÄ›t stran aby sestavily vládu, i když vítÄ›zná nebyla ani jedna. Výsledek je ten, že máme vládu plnou lidí, kteří si i v dobÄ› ekonomické krize zvyÅ¡ují platy, žijí v podstatÄ› zadarmo, protože mají vÅ¡e plnÄ› hrazené vÄetnÄ› bydlení a vozidel, a bezhlavÄ› financují válku na UkrajinÄ›. Dluhy za tuto vládu bude platit nÄ›kolik generací. VeÅ¡keré varovné signály premiér smetl ze stolu. Nyní pÅ™ijali konsolidaÄní balíÄek, což ej v podstatÄ› soubor nových a zvýšených daní, které budeme novÄ› odvádÄ›t, abychom my vÅ¡ichni snížili dluhy politiků. Hezké? Bohužel, ani toto asi nenauÄí lidi u voleb trochu pÅ™emýšlet.
SouÄasná vláda je v půlce funkÄního období, co si zvolíme potom?

politik proslov

Zvolili jsme si také nového prezidenta, ze kterého už zaÄíná opadávat prvotní nadÅ¡ení. Prohlásil mimo jiné, že by Älenské státy EU nemÄ›ly mít právo veta. Spolu se snahami EU o ožebraÄení obÄanů EU, války na UkrajinÄ› a teÄ i v Izraeli o zaÄíná vypadat, že o lidi tady jde až v poslední Å™adÄ›. Máme jeÅ¡tÄ› vůbec nÄ›jakou Å¡anci na zmÄ›nu? A dokážeme ji využít vesluj prospÄ›ch? To se teprve uvidí v dalších volbách.